Dyspozytor - Informacje

tel. 13 446 48 73 (wew.33)
kom. 533 301 935

biuro@mksjaslo.com.pl
www.mksjaslo.com.pl

ZMKS
ZMKS

Przepisy

REGULAMIN przewozu osób i rzeczy w Miejskiej Komunikacji Samochodowej  w Jaśle Sp. z o. o.
   I. PRZEPISY OGÓLNE
 
 1. Regulamin określa warunki zarobkowego przewozu osób i rzeczy.
 2. Przewoźnik osób w regularnej komunikacji publicznej jest zobowiązany do przewozu osób i rzeczy w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości rozkładu jazdy autobusów oraz sposobu i warunków zawierania umowy przewozu.
 3. Zawarcie umowy przewozu w regularnej , publicznej komunikacji autobusowej wymaga spełnienia przez podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd (przewóz bagażu) – albo udokumentowania przysługujących mu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego – przed rozpoczęciem przewozu.
 4. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu jeżeli :
           -   zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,
           -   klient nie zastosował się do przepisów przewozowych,
           -   w innych przypadkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie.
   II. PRZEWÓZ OSÓB
 
 1. Przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 2. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu i okazywać go lub wręczać na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli. Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów.
 3. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i winien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych (jednorazowych) nie wydaje się.
 4. Płacąc za przejazd podróżny zobowiązany jest żądać wydania biletu oraz sprawdzić, czy jest on właściwy. Opłata za bilety nabywane u kierowcy powinna być uiszczona kwotą odliczoną.
 5. Kierowca obowiązany jest wstrzymać odjazd autobusu ruszającego z przystanku, w celu zabrania spóźnionego podróżnego sygnalizującego zamiar skorzystania z przejazdu tym autobusem.
 6. Podróżny zobowiązany jest po wejściu do pojazdu bezzwłocznie zakupić u kierowcy bilet jeżeli nie zakupił go w punkcie sprzedaży. Bilet można nabyć także przez telefon komórkowy - aplikacja SkyCash,  podróżny korzystający z tej formy zakupu jest zobowiązany posiadać taki bilet natychmiast po wejściu do pojazdu. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu. Bilet zniszczony, nieczytelny itp. jest nieważny.
 7. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego (autobusu).
 8. Podróżny, który zajmuje miejsce oznaczone napisem „dla osoby z dzieckiem na ręku” itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której takie miejsce jest przeznaczone.
 9. Podróżny u którego organ kontrolny przewoźnika ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny nie mogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.
 10. Podróżny, który podczas kontroli nie może okazać biletu miesięcznego z powodu zapomnienia winien poinformować organ kontrolny, okazać dokument tożsamości celem odnotowania odpowiednich danych a następnie w ciągu 3 dni przedłożyć ważny bilet w siedzibie przewoźnika.
 11. Opłatę o której mowa w pkt. 9 stosuje się również w przypadku stwierdzenia, że podróżny zabrał do autobusu rzeczy wyłączone z przewozu lub spowodował bez uzasadnionej przyczyny zatrzymanie, opóźnienie albo zmianę trasy przejazdu autobusu.
 12. Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
   III. PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO
 
 1. Rzeczy zabierane przez podróżnych do autobusu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody podróżnym lub przewoźnikowi, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody.
 2. Podróżni mogą bezpłatnie przewozić w pojazdach bagaż ręczny nie przekraczający rozmiarów: 60 x 40 x 20 cm , a także małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych np.: z powodu hałasu, zapachu. Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach), zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.
 3. Za opłatę przewidzianą w cenniku tj. odpowiadającą jednorazowej opłacie normalnej za przewóz jednej osoby na danej linii mogą być przewożone:
          a) bagaż przekraczający wymiary wymienione w pkt. 2 i na warunkach określonych w pkt. 1
          b)  psy w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego pod warunkiem, że:
           - podróżny posiada ważny bilet normalny dla psa     
              - podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa
              - pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec
 1. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia
 2. Nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich i dziecięcych.
 3. W autobusach dozwolony jest przewóz tylko nie nabitej broni palnej – krótkiej, myśliwskiej i sportowej. Przewożący ją podróżny powinien posiadać zezwolenie na jej posiadanie. W takim przypadku podróżny może przewozić także amunicję.